In bài viết

Những trường hợp cán bộ năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm được miễn kỷ luật

10:08 - 28/03/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đề xuất các trường hợp cán bộ năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm được miễn xử lý trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm.

Những trường hợp cán bộ năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm được miễn kỷ luật - Ảnh 1.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quyết định cho phép thực hiện hoặc thực hiện thí điểm đề xuất đổi mới, sáng tạo xem xét theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Theo dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, bảo vệ là áp dụng các biện pháp cần thiết, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn triển khai, thực hiện đề xuất để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự an toàn của cán bộ và tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung được áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trường hợp cán bộ bị cản trở, gây khó khăn trong quá trình thực hiện đề xuất đã được cấp có thẩm quyền quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm thì tùy theo tính chất, mức độ, người gây cản trở, gây khó khăn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự thảo nêu rõ, trường hợp cán bộ thực hiện đề xuất đã được cấp có thẩm quyền quyết định cho thực hiện, thực hiện thí điểm nhưng không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì được miễn xử lý trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật khi thuộc một trong các trường hợp sau đây (*):

+ Cán bộ thực hiện đề xuất trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự;

+ Cán bộ bị cản trở, gây khó khăn trong quá trình thực hiện đề xuất;

+ Cán bộ thực hiện đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt thực hiện đề xuất khi thấy có rủi ro, thiệt hai xảy ra hoặc có khả năng xảy ra thiệt hại;

+ Cán bộ thực hiện đề xuất phải chấp hành quyết định của cấp trên sau khi đã báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt thực hiện đề xuất nhưng cấp có thẩm quyền vẫn quyết định tiếp tục thực hiện đề xuất; 

+ Cán bộ thực hiện đề xuất chấm dứt ngay việc thực hiện đề xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

+ Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi thực hiện đề xuất đã được phê duyệt;

+ Cán bộ thực hiện đề xuất đã qua đời.

Kịp thời xem xét, đánh giá kết quả thực hiện, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan

Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định cho phép thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo phải kịp thời xem xét, đánh giá kết quả thực hiện, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và có kết luận đầy đủ, toàn diện trong trường hợp kết quả thực hiện đề xuất thuộc quy định tại (*) nêu trên.

Cán bộ nếu có hành vi lạm dụng đề xuất được phê duyệt để trục lợi, tham nhũng, tiêu cực, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người có hành vi cản trở, gây khó khăn cho cán bộ trong quá trình thực hiện đề xuất, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quyết định cho phép thực hiện hoặc thực hiện thí điểm đề xuất đổi mới, sáng tạo xem xét theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định.