In bài viết

Kiến nghị tăng bậc lương, hệ số lương cán bộ, công chức, viên chức; sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương

15:11 - 14/03/2024

(Chinhphu.vn) - Cử tri tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm điều chỉnh chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo hướng điều chỉnh tăng bậc lương, hệ số lương cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đồng thời, sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Kiến nghị điều chỉnh chế độ tiền lương để khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc hàng loạt

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024.

Nội dung kiến nghị như sau: “Trước tình trạng công chức, viên chức Nhà nước thôi việc, nghỉ việc hàng loạt trong thời gian gần đây, cử tri tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm điều chỉnh chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo hướng điều chỉnh tăng bậc lương, hệ số lương cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. 

Đồng thời, cử tri kiến nghị sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Nghiên cứu ý kiến cử tri để hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII từ ngày 01/7/2024. 

Trong quá trình chuẩn bị cho thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của cử tri để hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cắt giảm tối đa tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục tiếp nhận vào làm công chức

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang do Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024.

Theo đó, cử tri đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 18, Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, quy định về tiếp nhận công chức theo hướng: Đối với công chức cấp xã, viên chức là giáo viên có thời gian làm công chức, viên chức từ đủ 36 tháng trở lên thì được xem xét tiếp nhận vào làm công chức tại cơ quan Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ cấp huyện trở lên có chế độ cho đối tượng là thanh niên tình nguyện.

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Thực hiện chủ trương liên thông trong công tác cán bộ, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2020/NĐ-CP1. 

Theo đó, Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng cắt giảm tối đa tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện trở lên. 

Về thời gian công tác để thực hiện việc tiếp nhận được quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (năm 2019), theo đó quy định đối tượng tiếp nhận phải có thời gian công tác tối thiểu là 05 năm (60 tháng). 

Tiếp thu ý kiến nêu trên của cử tri, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định về thời gian công tác tối thiểu để được tiếp nhận vào làm công chức trong quá trình sửa đổi Luật Cán bộ, công chức (hiện nay Bộ Nội vụ đang triển khai lập hồ sơ đề nghị để báo cáo Chính phủ).