In bài viết

Kế hoạch triển khai Chương trình Giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

16:16 - 31/07/2023

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 560/KH-UBTVQH15 triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, với mục tiêu tạo sự thống nhất và chủ động của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

Kế hoạch triển khai Chương trình Giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh 1.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 560/KH-UBTVQH15 ngày 27/7/2023 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024

Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý thị trường bất động sản,...

Theo Kế hoạch số 560/KH-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cụ thể thực hiện các nội dung giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với từng cơ quan, đơn vị cụ thể.

Trong đó, Hội đồng Dân tộc chủ trì thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 10/2024 và hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Ủy ban Kinh tế, chủ trì tham mưu giúp Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”...

Ủy ban Tài chính, Ngân sách, chủ trì tham mưu giúp Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”...

Ủy ban Pháp luật, chủ trì tham mưu giúp Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023...

Ủy ban Tư pháp, chủ trì thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác năm 2024...

Ủy ban Xã hội, chủ trì thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về: việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2023; tình hình thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2023; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025…

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, chủ trì thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về: việc thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII và Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV về một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13...

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Ủy ban Quốc phòng và An ninh, chủ trì tham mưu giúp Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023...

Ngoài các nội dung được giao cụ thể cho các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện một số nội dung khác. Trong đó

Về giám sát chuyên đề: Đối với chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ động nghiên cứu đề xuất đổi mới phương thức, tổ chức thực hiện giám sát bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế; căn cứ tính chất từng chuyên đề, chủ động tham mưu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cách thức giám sát.

Về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay: Thẩm tra các báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, gửi về Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn tại Phiên họp tháng 8/2024.

Về giám sát văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện nghiêm quy định tại Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Về kiến nghị giám sát: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát; tổng hợp các kiến nghị giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách chưa được các cơ quan thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu, gửi Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nếu có).

Về giám sát thực hiện các nghị quyết do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành: Chủ động thường xuyên rà soát, theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả.

Về hoạt động giải trình: Tăng cường tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề nổi cộm, dư luận bức xúc thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Về thẩm tra các báo cáo: Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội; chủ động và tăng cường công tác phối hợp thẩm tra đối với các nội dung thuộc lĩnh vực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phụ trách; chủ động đề xuất cách thức thẩm tra các báo cáo để nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra, bảo đảm giảm bớt các quy trình, thủ tục.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kế hoạch số 560/KH-UBTVQH15 giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó:

Ban Công tác đại biểu chủ trì tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chậm nhất là ngày 25 hằng tháng, gửi báo cáo về kết quả hoạt động tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong tháng. 

Chậm nhất là ngày 25/02/2024, gửi báo cáo về kết quả hoạt động tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và tình hình triển khai bước đầu Chương trình giám sát năm 2024 đến Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ban Dân nguyện, chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6; Kỳ họp thứ 7. Chủ trì, phối hợp nâng cao chất lượng tổng hợp, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát kết quả tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong Báo cáo về công tác dân nguyện hằng tháng.

Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổng hợp kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 10/2024, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8...

Kế hoạch số 560/KH-UBTVQH15 giao Tổng Thư ký Quốc hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc  hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội; tại các Phiên họp tháng 3 và tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 4/2024, gửi các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay. 

Chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng báo cáo công tác năm 2024 trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều hòa việc triển khai thực hiện kế hoạch giám sát năm 2024 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ trì xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và tình hình triển khai bước đầu Chương trình giám sát năm 2024, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2024, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Chủ trì tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có); xây dựng Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 8 (nếu có). 

Căn cứ tình hình thực tế, chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng và tổ chức hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

Kế hoạch số 560/KH-UBTVQH15 cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị như Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; Các vị đại biểu Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan; các cơ quan chịu sự giám sát, các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024.