In bài viết

Đến năm 2026: Giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức

13:59 - 18/07/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm đến 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức - Ảnh 1.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành nội vụ.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ (Thông báo số 3284/TB-BNV, ngày 15/7/2022).

Kết luận đã nêu rõ những kết quả nổi bật của ngành Nội vụ trong 6 tháng đầu năm 2022; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập mà toàn ngành cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2022, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành cần tiếp tục đổi mới, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách 

Một là, tập trung cao công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. 

Bộ Nội vụ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương hoàn thành có chất lượng 02 dự án Luật, 16 Nghị định, 15 Thông tư và 31 Đề án, văn bản quan trọng trong kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

Đối với một số vấn đề mới, khó thuộc lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức, biên chế; chính quyền địa phương; tín ngưỡng, tôn giáo,… cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động đầy đủ và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học.

Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các địa phương tham mưu xây dựng, ban hành kịp thời các thông tư hướng dẫn thuộc chức năng quản lý của Bộ, ngành mình theo quy định của Chính phủ; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc triển khai thực hiện các Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP,...

Các địa phương cần nghiên cứu kỹ, đánh giá tác động, tham gia ý kiến khách quan, biện chứng, cung cấp các luận cứ từ thực tiễn để đóng góp tích cực vào các dự thảo khi xây dựng thể chế, chính sách, làm cơ sở để tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và sát với thực tế.

Đến 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức so với năm 2021

Hai là, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

Bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ, tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với sớm ban hành Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các Bộ, ngành Trung ương (cơ bản hoàn thành trong tháng 7/2022); đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp các tổ chức bên trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (hoàn thành trong tháng 8/2022).

Các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; chú trọng xã hội hóa dịch vụ công ở những nơi có điều kiện. 

Tham mưu cấp ủy, chính quyền giao biên chế công chức, viên chức cả giai đoạn 2022 – 2026. Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế cả hệ thống chính trị cấp tỉnh, bảo đảm đến 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. 

Bộ Nội vụ căn cứ vào các quy định hiện hành để trình cấp thẩm quyền giao biên chế khối chính quyền, làm căn cứ để UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp giao biên chế công chức, viên chức các đơn vị, địa phương.

Tiếp tục rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

Ba là, tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương. 

Tiếp tục rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 – 2025 trên cơ sở kết quả giám sát của Quốc hội về 3 năm thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hướng dẫn địa phương thực hiện từ Quý IV/2022. 

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa theo hướng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thành lập đơn vị hành chính đô thị theo quy định của pháp luật, đồng thời phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh, thành phố; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, vận hành của mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các địa phương phối hợp đánh giá thực trạng hoạt động của chính quyền cấp xã và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đội ngũ không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để sửa đổi toàn diện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách, hướng tới thực hiện liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Bốn là, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ Trung ương đến địa phương. Phối hợp, đôn đốc hoàn thành việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của công chức, viên chức. 

Chú trọng nâng cao chất lượng tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; quan tâm xây dựng và hoàn thiện chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ. 

Nâng cao đạo đức công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hoạt động công vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ, cán bộ nữ cho chính quyền địa phương và Bộ, ngành Trung ương giai đoạn 2022 – 2025.

Năm là, tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ. Các Bộ, ngành Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch hằng năm để triển khai tích cực, sát thực tiễn, nâng cao các chỉ số Cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm những kiến nghị, đề xuất của Bộ, ngành Trung ương, địa phương thuộc lĩnh vực ngành; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số; hoàn thành dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; ...

Sở Nội vụ căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân cấp, ủy quyền cho các Sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện nội dung phân cấp thuộc thẩm quyền của địa phương.

Ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật; chú trọng thanh tra công vụ

Sáu là, Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, quan tâm đến Đại hội của các tổ chức tôn giáo, những hoạt động lễ trọng của tôn giáo và ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Bảy là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế của ngành, chú trọng thanh tra công vụ (Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ tại địa phương). 

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022. 

Làm tốt công tác văn thư – lưu trữ; phối hợp chuyển đổi số lĩnh vực văn thư – lưu trữ và chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên, hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ.

Tám là, chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ ASEAN, ASEAN+3 do Bộ Nội vụ chủ trì. 

Thực hiện toàn diện, chất lượng, đúng tiến độ các văn bản, đề tài, đề án, dự án thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, truyền thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số..../.

* Xem chi tiết Thông báo số 3284/TB-BNV tại đây.