In bài viết

Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

06:10 - 10/07/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Ảnh 1.

Dự thảo Tờ trình của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành Thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc nêu rõ: Ngày 29/6/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Trong đó, tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 42 quy định "Bộ Quốc phòng quy định chi tiết việc điều chỉnh đối với đối tượng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 1 và đối  tượng thuộc trách nhiệm giải quyết quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Nghị định này".

Theo quy định nêu trên, Bộ Quốc phòng được giao quy định việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc gồm: Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcđang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Từ những vấn đề nêu trên, Tổng cục Chính trị trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc là cần thiết, phù hợp và đúng quy định.

Dự thảo Thông tư có 7 điều, gồm: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); đối tượng áp dụng (Điều 2); cách tính và mức điều chỉnh (Điều 3); kinh phí thực hiện (Điều 4); tổ chức thực hiện (Điều 5); hiệu lực thi hành (Điều 6); trách nhiệm thi hành (Điều 7).

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (Điều 1).

Về đối tượng áp dụng, Điều 2 dự thảo thông tư quy định gồm: Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (khoản 1).

Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcđang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (khoản 2).

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan (khoản 3).

Cách tính và mức điều chỉnh trợ cấp

Về cách tính và mức điều chỉnh, khoản 1, Điều 3, dự thảo thông tư quy định điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với đối tượng hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7/2023

=

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023

x

1,125

Mức trơ cấp hằng tháng đối với các đối tượng tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm cụ thể như sau:

Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.285.000 đồng/tháng;

Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.388.000 đồng/tháng;

Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.494.000 đồng/tháng;

Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.597.000 đồng/tháng;

Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng/tháng.

Kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với đối tượng quy định tại Thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để ủy quyền cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chi trả cho đối tượng.

Về tổ chức thực hiện, dự thảo Thông tư giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo Cục Chính sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện thông tư này.

Thực hiện điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này đối với các đối tượng có quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành trở về sau.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh và chi trả trợ cấp hằng tháng theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này đối với các đối tượng đã có quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Về hiệu lực thi hành, dự thảo Thông tư quy định: Mức trợ cấp hằng tháng hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này được thực hiện từ ngày 1/7/2023.