In bài viết

Đề xuất bổ sung quy định khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng dự án trọng điểm quốc gia

12:58 - 02/05/2023

(Chinhphu.vn) - Cục Khoáng sản Việt Nam đã đề xuất bổ sung quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm quốc gia vào Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản.

Cục Khoáng sản Việt Nam đang chủ trì, phối hợp với Cục Địa chất Việt Nam và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản và các công việc liên quan. 

Đề xuất bổ sung quy định chính sách và công cụ kinh tế về địa chất và khoáng sản

Trong Dự thảo Luật này, Cục Khoáng sản Việt Nam đã đề xuất đưa vào nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Luật Khoáng sản 2010.

Cụ thể, Cục Khoáng sản Việt Nam đã đề xuất đưa những nội dung mới vào Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản như: chính sách và công cụ kinh tế về địa chất và khoáng sản; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư trong bảo vệ tài nguyên khoáng sản; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và chế độ báo cáo về địa chất, khoáng sản; bổ sung quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Cụ thể, Cục Khoáng sản Việt Nam đề xuất bổ sung quy định nhằm quản lý tập trung, thống nhất về địa chất, khoáng sản, trong đó có thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản; sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất; bổ sung quy định về nguồn vốn đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, về quản lý nhà nước đối với điều tra cơ bản địa chất.

Xem xét, bổ sung Chương về thăm dò, khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên

Cục đề nghị xem xét, bổ sung Chương về thăm dò, khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. 

Thực tế, nước khoáng, nước nóng là khoáng sản thể lỏng, có tính tái tạo, hoạt động thăm dò, khai thác đơn giản, không ảnh hưởng nhiều đến môi trường, không chiếm dụng nhiều diện tích đất. 

Vì vậy, nên có quy định riêng với đặc thù loại khoáng sản này.

Đề xuất xây dựng Chương mới về Điều tra cơ bản địa chất

Cục Khoáng sản Việt Nam cũng đề xuất xây dựng Chương mới về Điều tra cơ bản địa chất, trong đó có những quy định cụ thể về: Điều tra cơ bản tài nguyên vị thế, di sản địa chất, công viên địa chất; Điều tra tai biến địa chất, địa chất môi trường; Điều tra địa chất công trình, địa chất đô thị; Điều tra điều kiện địa chất khác; Hoàn thiện các quy định về lưu trữ, sử dụng thông tin về địa chất khoáng sản, trách nhiệm của nhà nước trong điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra cơ bản địa chất.