In bài viết

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới; bầu bổ sung 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

06:18 - 11/10/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Bí thư chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Tùng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới; bầu bổ sung 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 1.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng).

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng). 

Hội nghị thực hiện bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chúc mừng Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung, giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới; bầu bổ sung 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 2.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng đồng chí Lê Hoài Trung được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp đó, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày Tờ trình về việc bổ sung kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được Bộ Chính trị phê chuẩn số lượng 53 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Ngày 10/6/2021, Đảng bộ Khối được Ban Bí thư quyết định tăng thêm 01 Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, tăng số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối từ 53 lên 54 đồng chí. 

Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là 49 đồng chí, khuyết 05 đồng chí thuộc cơ cấu khối các cơ quan Chính phủ và khối các đơn vị sự nghiệp Trung ương. 

Nhằm kịp thời bổ sung số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để đảm bảo yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, rà soát, thống nhất về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình nhân sự, đồng thời thống nhất danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thảo luận, thống nhất biểu quyết (bằng phiếu kín) với số phiếu tín nhiệm rất cao giới thiệu các đồng chí:

- Đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

- Đồng chí Cao Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới; bầu bổ sung 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 3.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Tùng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, việc thực hiện bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đối với lãnh đạo 5 các cơ quan, đảng ủy trực thuộc, đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao; thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự, thực hiện đầy đủ quy trình, đặc biệt, uy tín của các đồng chí được giới thiệu rất cao.

Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, Ban Thường vụ tiếp tục chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thành thủ tục, sớm trình Ban Bí thư xem xét, phê chuẩn. 

Các đồng chí được bầu bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp tục nêu gương, tích cực đóng góp vào các Hội nghị Ban Chấp hành để Đảng bộ khối làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác đào tạo cán bộ.

Nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 8, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, với tinh thần trách nhiệm cao của người đảng viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn năm 2023.

Về một số nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy đảng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả cao nhất.

Cấp ủy đảng các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, báo chí, xuất bản, truyền thông lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Bên cạnh đó là tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước; tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động báo chí, đấu tranh, phản bác, chỉnh lý thông tin sai sự thật, xuyên tạc; xử lý nghiêm các vi phạm...

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới; bầu bổ sung 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 4.

Trước đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Khối; báo cáo các nội dung công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 13 và lần thứ 14; báo cáo đánh giá tình hình tư tưởng và dư luận xã hội quý III/2023 trong Đảng bộ Khối.

Theo báo cáo sơ kết công tác 9 tháng, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa bằng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo đúng chủ trương, định hướng; tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2023 với trọng tâm công tác là: “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tháo gỡ những vướng mắc về quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế; tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, trọng tâm là thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tại cơ quan Đảng ủy Khối; các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, tiến độ.

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối; tổ chức thành công hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Bên cạnh đó, các cấp ủy chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030; hoàn thành và tiếp tục hoàn thiện các đề án do Ban Bí thư giao năm 2023; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác cấp ủy, công tác cán bộ; triển khai và thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch và một số nhiệm vụ Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao đảm bảo mục đích, yêu cầu.../.