In bài viết

Chế độ, chính sách với các chức vụ Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

17:31 - 01/05/2024

(Chinhphu.vn) - Chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Chế độ, chính sách với các chức vụ Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã- Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Tại Chương IV, đơn vị dự thảo đã đề xuất các quy định về bổ nhiệm, sử dụng, thôi dữ chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ Chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trong đó có quy định về sử dụng sau đào tạo đối với Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và chế độ, chính sách đối với các chức vụ của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Sử dụng sau đào tạo đối với Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Cụ thể, về sử dụng sau đào tạo, tại Điều 21, dự thảo đề xuất: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí đúng vị trí chức danh trước khi cử đi đào tạo.

Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sau khi tốt nghiệp trình độ đào tạo phải có thời gian công tác trong Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên mới được bố trí các vị trí công tác khác hoặc được chuyển lên làm công chức từ cấp huyện trở lên khi có thời gian công tác 05 năm (đủ 60 tháng), trừ trường hợp được bố trí đảm nhiệm các chức vụ, chức danh cao hơn hoặc luân chuyển ở chức danh cũ sang đơn vị hành chính cấp xã khác trong cùng đơn vị hành chính cấp huyện.

Đối tượng được đào tạo từ nguồn quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sau khi tốt nghiệp trở về địa phương được bố trí đúng chức danh quy hoạch. 

Trường hợp chưa có điều kiện bố trí đúng chức danh theo quy hoạch thì Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân hoặc chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ tương đương.

Chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Về chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, tại Điều 23, dự thảo quy định rõ: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.