In bài viết

Trợ giúp viên pháp lý có hệ số lương đến 8.0

07:54 - 20/10/2022

(Chinhphu.vn) - Theo Thông tư số 05/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp, từ 20/10, thực hiện chính sách tiền lương mới đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý.

Từ 20/10, trợ giúp viên pháp lý có hệ số lương đến 8.0 - Ảnh 1.

Chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý hạng I được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1 (hệ số lương từ 6.20 đến hệ số lương 8.00).

Trước đây , theo Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV, viên chức trợ giúp viên pháp lý chỉ được xếp hạng chức danh hạng III và hạng II với hệ số lương cao nhất là 6,78.

Viên chức trợ giúp viên pháp lý hạng I có hệ số lương từ 6.20-8.00

Tuy nhiên Thông tư 05/2022/TT-BTP đã quy định mới về nội dung này. Theo đó, viên chức trợ giúp viên pháp lý đã được bổ sung chức danh hạng I với hệ số lương từ 6.20-8.00.

Để được bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý hạng I, viên chức phải đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như: Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật..;

Thực hiện thành thạo nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; chủ trì có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý; được Cục Trợ giúp pháp lý xác nhận thực hiện ít nhất 2 vụ việc tố tụng thành công tại Tòa án cấp cao, Tòa án quân sự Trung ương trở lên;

Có năng lực hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho trợ giúp viên pháp lý hạng II, hạng III; đã chủ trì thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý hoặc đánh giá hiệu quả ít nhất 20 vụ việc...

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số nếu công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;

Giữ chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng II hoặc tương đương từ đủ 6 năm cộng dồn trở lên

Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I phải giữ chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng II hoặc tương đương từ đủ 6 năm cộng dồn trở lên...

Trợ giúp viên pháp lý hạng II ngoài các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định còn phải thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; triển khai có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý; được Cục Trợ giúp pháp lý xác nhận đã thực hiện ít nhất 1 vụ việc tham gia tố tụng thành công;

Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng II phải có thời gian giữ chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng III hoặc tương đương từ đủ 9 năm cộng dồn (108 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng III tối thiểu đủ 1 năm cộng dồn (12 tháng), tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng…