In bài viết

Thành lập mới một số đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân và các binh chủng

05:26 - 15/09/2023

(Chinhphu.vn) - Hiện nay, toàn quân đã tiến hành điều chỉnh tổ chức lực lượng. Quân đội đã thành lập mới một số đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân và các binh chủng, để góp phần nâng cao sức mạnh của các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Thành lập mới một số đơn vị thuộc Quân chủng PKKQ, Quân chủng Hải quân và các binh chủng - Ảnh 1.

Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng. (Nguồn: Bộ Quốc phòng)

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Vậy quan điểm của chúng ta khi thực hiện mục tiêu này là gì? Nội hàm của việc xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh là như thế nào?

Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn xung quanh nội dung này.

Thế nào là Quân đội tinh, gọn, mạnh?

Thưa Trung tướng Vũ Văn Sỹ, theo mục tiêu đề ra thì đến năm 2025, chúng ta cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh. Vậy nội hàm của tinh, gọn, mạnh cần được hiểu như thế nào?

Trung tướng Vũ Văn Sỹ: Trước hết, nói về tinh. Quân nhân được tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng giáo dục có đủ sức khỏe, thể chất; có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; có tư duy về quân sự, quốc phòng; có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Nói về gọn. Đó là tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị được xây dựng cân đối, đồng bộ, hợp lý, khoa học giữa các thành phần lực lượng, không để chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các tổ chức, có cơ chế, phương thức vận hành chặt chẽ, linh hoạt đồng bộ, thống nhất, có cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý cân đối giữa các thành phần, lực lượng quân binh chủng, giữa cơ quan và đơn vị, giữa lực lượng chiến đấu với lực lượng bảo đảm, giữa lực lượng thường trực với lực lượng dự bị động viên.

Mạnh, đó là phải kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố tổ chức với vũ khí, trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt trội đối phương, đánh thắng mọi kẻ thù trong các hình thái chiến tranh.

Quan điểm thực hiện xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

Vậy, quan điểm của chúng ta khi thực hiện xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh là gì, thưa Trung tướng?

Trung tướng Vũ Văn Sỹ: Trước hết, là phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt, bảo đảm quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quan điểm tiếp theo là phải tiếp tục tổ chức bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, giảm đầu mối trung gian và đơn vị bảo đảm phục vụ, phù hợp với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị, có lộ trình bước đi phù hợp, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Tổ chức biên chế phải phù hợp với vũ khí, trang bị mới, phải ưu tiên các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp.

Quan điểm tiếp theo là phải phát huy sức mạnh cả hệ thống trị trong quá trình triển khai thực hiện điều chỉnh, tăng giảm tổ chức, quân số của từng khối, từng quân binh chủng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Bảo đảm cân đối giữa các lực lượng, giữa tổng quân số với khả năng bảo đảm của đất nước, bảo đảm quân đội có đủ khả năng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Toàn quân tiến hành điều chỉnh tổ chức lực lượng

Đến nay toàn quân đã có những bước điều chỉnh về tổ chức biên chế như thế nào để chúng ta có thể hoàn thành được mục tiêu vào năm 2025, xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh?

Trung tướng Vũ Văn Sỹ: Đến thời điểm hiện nay, toàn quân đã tiến hành điều chỉnh tổ chức lực lượng. 

Cụ thể, chúng ta đã tiến hành thành lập mới một số đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân và các binh chủng, để góp phần nâng cao sức mạnh của các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Tiến hành giải thể một số cơ quan, đơn vị có trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ hoặc là chức năng, nhiệm vụ không còn phù hợp trong tình hình mới.

Đồng thời, đã tiến hành điều chuyển một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng về Bộ Tổng Tham mưu và các Tổng cục. Điều chuyển một số đơn vị thuộc các quân đoàn về các quân khu và các binh chủng. Tiến hành sáp nhập và tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị như các bệnh viện, lữ đoàn vận tải thuộc quân khu, phòng, ban hậu cần kỹ thuật các cấp.

Bộ Tổng tham mưu đã tiến hành hội nghị rút kinh nghiệm kịp thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, để làm cơ sở nhân rộng ra các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong toàn quân trong thời gian tới.

Tổ chức xây dựng các đơn vị dự bị động viên có chất lượng toàn diện

Lực lượng dự bị động viên có nằm trong lộ trình thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, này không?

Trung tướng Vũ Văn Sỹ: Trước hết, tôi khẳng định là có. Vì khi thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh thì lực lượng dự bị động viên có nằm trong lộ trình và mục tiêu này. Bởi lực lượng dự bị động viên là một phần của quân đội nhân dân Việt Nam. 

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, đòi hỏi tổ chức xây dựng các đơn vị dự bị động viên có chất lượng toàn diện, quản lý và huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm vũ khí, trang bị vật chất hậu cần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống diễn ra trên địa bàn, và kịp thời bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội, để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin cảm ơn Trung tướng.