In bài viết

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản thực hiện cải cách chính sách tiền lương

16:56 - 09/10/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản thực hiện cải cách chính sách tiền lương- Ảnh 1.

Tập trung hoàn thiện Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 5847/TB-BNV ngày 05/10/2023 kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV/2023 của Bộ. 

Theo đó, trong Quý IV/2023, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung dồn sức để hoàn thành nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, trong đó, tập trung hoàn thành 161 nhiệm vụ, đồng thời đề xuất xây dựng Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Nội vụ. 

Các đơn vị tập trung hoàn thành trong tháng 11 để tháng 12 tổ chức tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023, cụ thể như sau:

Các đồng chí Thứ trưởng tập trung chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong Quý IV/2023 bảo đảm tiến độ, chất lượng, nếu đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng.

Cụ thể: Trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV xem xét, cho ý kiến 03 văn bản đề án đồng thời bám sát diễn biến của Kỳ họp để kịp thời tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, thông qua Nghị quyết của UBTVQH quy định về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND; trình Chính phủ xem xét, ban hành 11 Nghị định; trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 08 Thông tư. 

Tập trung hoàn thiện 02 Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh và Đề án mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc cấp tỉnh để tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý bộ, ngành, địa phương sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Bộ trưởng phân công Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trực tiếp chỉ đạo Vụ Công chức - Viên chức và các đơn vị có liên quan hoàn thiện các nghị định do Vụ tham mưu trong kế hoạch Quý IV/2023; đồng thời chỉ đạo có văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét điều chỉnh thời gian trình Nghị định quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách và người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh thông tin bảo đảm phù hợp với chính sách cải cách chính sách tiền lương.

Đôn đốc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của UBTVQH và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; thành lập Tổ công tác của Bộ Nội vụ thực hiện việc thẩm định hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. 

Đôn đốc các địa phương khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư, quản lý tài sản công.

Triển khai kế hoạch rà soát, khảo sát, đánh giá thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để có cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các Luật này theo quy định; xây dựng Kế hoạch thực hiện tổng kết 20 năm cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng kết và đề xuất việc nhân rộng mô hình phân cấp của UBND thành phố Hà Nội. 

Bộ trưởng giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì, Vụ Tổ chức - Biên chế phối hợp khẩn trương xây dựng Báo cáo về tổ chức bộ máy và cơ cấu tổ chức của Chính phủ trong 40 năm qua.

Hoàn hiện các văn bản thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản thực hiện về cải cách chính sách tiền lương mới bảo đảm tiến độ, chất lượng khi được các cấp có thẩm quyền thông qua; đồng thời nghiên cứu, đề xuất thành lập Tổ công tác của Bộ Nội vụ để triển khai nhiệm vụ nêu trên.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC); xây dựng Báo cáo kết quả CCHC năm 2023 của Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính (TTHC); đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, tái cấu trúc quy trình TTHC, tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử...

Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các điểm nóng tôn giáo, vấn đề đất đai tôn giáo trên cả nước; tham mưu tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại Việt Nam. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ; tham mưu văn bản hướng dẫn các tổ chức hội, quỹ chủ động tự giải quyết vấn đề nội bộ theo quy định của điều lệ hội, quỹ, quy định của pháp luật.

Thanh tra, kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, sợ sai, sợ trách nhiệm

Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra công vụ thuộc lĩnh vực nội vụ tại các bộ, ngành, địa phương, trong đó tập trung các vấn đề như: tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc; tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; CCHC; kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ và tham mưu, đề xuất giải pháp sau đợt thanh tra.

Rà soát các đoàn đi công tác nước ngoài để điều chỉnh cho phù hợp; chủ động phối hợp với các đối tác quốc tế để tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Nội vụ.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị thường niên tổ chức hành chính miền đông thế giới (EROPA); lễ khai giảng năm học mới; xây dựng chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Các đơn vị tập trung tham mưu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri phục vụ Bộ trưởng tham dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Tham mưu nội dung phục vụ Ban Cán sự đảng Bộ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước để xây dựng chiến lược phát triển gắn với nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ khẩn trương hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; tham mưu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ.

Khẩn trương hoàn thành để đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức vào vận hành

Tập trung hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; hoàn thành cập nhật, đối khớp, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; khẩn trương hoàn thành để đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức vào vận hành, khai thác từ đầu năm 2024 theo nguyên tắc “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Triển khai hoàn thiện 10 Cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ để kết nối, tích hợp với Trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội vụ (IOC). 

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đưa Trung tâm điều hành thông minh Bộ Nội vụ (IOC) đi vào hoạt động phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ kết hợp phương pháp đào tạo truyền thống và Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOC).

Người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Chuyển đổi số của Bộ và nhiệm vụ tại Đề án 06/CP đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ theo Kế hoạch./.