In bài viết

Tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

09:06 - 27/10/2022

(Chinhphu.vn) - Kho bạc Nhà nước vừa có văn bản hướng dẫn Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Theo đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra vào lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại...

Tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng

Kho bạc Nhà nước vừa có Công văn số 5076/KBNN-TTKT về xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. 

Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 phải bám sát nhiệm vụ của ngành Tài chính trong việc quản lý điều hành NSNN, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN, của địa phương, đồng thời gắn với các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, chỉ đạo, không dàn trải. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra hợp lý, hiệu quả.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao của hệ thống Kho bạc Nhà nước, tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thanh toán, chi trả các khoản chi của ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của pháp luật (chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại, lĩnh vực nhạy cảm, cấp thiết, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc để phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc chiếm dụng tiền NSNN.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN thực hiện tại hệ thống KBNN, việc chấp hành các quy định của pháp luật quản lý các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước quản lý.

Công tác kiểm tra nội bộ phải được tăng cường, tập trung kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, chú trọng kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế công tác nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm kỷ cương, kỷ luật của ngành, đồng thời rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ, các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu hoặc chưa phù hợp, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kê khai tài sản thu nhập.

Đảm bảo lực lượng để sẵn sàng thanh tra, kiểm tra đột xuất

Với định hướng chung được đưa ra cho công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước xây dựng nội dung trọng tâm kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Theo đó, trong công tác thanh tra chuyên ngành, Kho bạc Nhà nước yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn chương trình mục tiêu quốc gia; các khoản chi thường xuyên.

Để xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm, vừa đảm bảo thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành đã được phê duyệt, đồng thời luôn đảm bảo lực lượng để triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất, Kho bạc Nhà nước đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch gồm kế hoạch chính thức và dự phòng. 

Riêng đối với Kho bạc Nhà nước Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa xây dựng kế hoạch chính thức từ 5-8 đơn vị. Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố còn lại xây dựng kế hoạch thanh tra chính thức từ 3-5 đơn vị.

Đối với công tác kiểm tra nội bộ, Kho bạc Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống tập trung kiểm tra các nội dung trọng điểm sau: Công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước; giải ngân vốn nước ngoài đã thực hiện từ năm 2019 trở về trước nhưng chưa hạch toán vào NSNN tại các bộ, địa phương; công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng nội ngành...

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nướccũng yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức triển khai việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc triển khai các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm soát chi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và việc sử dụng chứng thư số đối với các công chức có trách nhiệm trên các ứng dụng công nghệ thông tin.

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra đột xuất. Theo đó, Kho bạc Nhà nước yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, thực hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị thuộc và trực thuộc, coi đây là công cụ hữu hiệu để nhìn nhận, đánh giá chính xác, thực chất, toàn diện các mặt hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ Kho bạc Nhà nước; kết hợp nhuần nhuyễn giữa tự kiểm tra, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, qua đó xác định chính xác những rủi ro tiềm ẩn tại đơn vị, để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời./.