In bài viết

Hướng dẫn triển khai chi quà Tết Giáp Thìn 2024 cho giáo viên

06:20 - 26/01/2024

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc chi quà Tết Giáp Thìn 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Hướng dẫn triển khai chi quà Tết Giáp Thìn 2024 cho giáo viên- Ảnh 1.

Thầy Lê Tấn Lộc cùng học sinh Trường Tiểu học Minh Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chính Minh

Ngày 25/1/2024, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản về chi quà Tết Giáp Thìn năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mức chi quà Tết cho giáo viên 1,8 triệu đồng/người

Theo đó, mức chi quà Tết năm nay sẽ là 1,8 triệu đồng/người. Đối tượng được chi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (theo bảng lương tháng 1/2024).

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) thì ngân sách thành phố sẽ bổ sung dự toán kinh phí để chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Để kịp thời chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2024.

Đồng thời, các đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2024 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) kèm theo bảng lương tháng 1/2024 của đơn vị để thuyết minh dự toán bổ sung, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 31/1/2024.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2), đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3), đơn vị tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ nguồn thu của đơn vị để chi quà tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.