In bài viết

Quy định mới về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý chuyên ngành Công Thương

18:58 - 02/04/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BCT về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

Quy định mới về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Công Thương - Ảnh 1.

Thông tư nêu rõ, căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; căn cứ Nghị định 106/2020/NĐCP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BCT về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

Thông tư hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công thương trong đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

Cụ thể, tại Điều 2, Thông tư, đối tượng áp dụng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Theo đó, gồm đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực kiểm định, giám định, chứng nhận, thử nghiệm tư vấn và hỗ trợ an toàn công nghiệp; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực môi trường, sản xuất sạch hơn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực hoá chất, quản lý hóa chất và ứng phó sự cố và an toàn hóa chất.

Ngoài ra còn có đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý dự án năng lượng và năng lượng tái tạo, quản lý vận hành hệ thống thông tin năng lượng; đơn vị sự nghiêp công lập thuộc lĩnh vực hỗ trợ điện lực và phát triển thị trường điện; đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số, phòng vệ thương mại; đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực khuyến công…

Tại Điều 3, Thông tư hướng dẫn về nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp, chuyên ngành công thương trong đơn vị nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương nêu rõ, mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, xác định vị trí việc làm, đảm bảo quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập…

Tại Điều 4, Thông tư hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, Điều 5 về mô tả công việc, khung năng lực. 

Tại Điều 7, Thông tư nêu rõ, đối với viên chức hiện đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cao hơn so với hạng chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Thông tư số 07/2023/TT-BCT về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương có hiệu lực từ ngày 10/5/2023./.