In bài viết

Quy định mới về quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP

15:46 - 09/11/2022

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 94/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã quy định cụ thể về quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) gồm 6 bước.

Quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước - Ảnh 1.

Quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước gồm 6 bước.

 6 bước biên soạn gồm:

1- Thu thập thông tin đầu vào phục vụ biên soạn GDP, GRDP.

2- Tính các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP.

3- Biên soạn số liệu GDP, GRDP.

4- Rà soát, đánh giá lại GDP, GRDP.

5- Công bố, phổ biến số liệu GDP, GRDP.

6- Lưu trữ số liệu GDP, GRDP.

Nghị định nêu rõ biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP phải bảo đảm thực hiện tập trung, thống nhất tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê); bảo đảm tính thống nhất và minh bạch trong biên soạn, công bố số liệu GDP, GRDP; đáp ứng việc tiếp cận, khai thác, sử dụng số liệu GDP, GRDP dễ dàng, thuận tiện và bình đẳng.

Đồng thời, phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và kết nối ở tất cả các bước của quy trình biên soạn; bảo đảm tính logic, tương thích, phù hợp giữa số liệu GDP, GRDP và các chỉ tiêu vĩ mô khác.

Vũ Phương Nhi