In bài viết

Quy định mới về đánh giá, xếp loại CBCCVC bị kỷ luật đảng

11:01 - 25/07/2023

(Chinhphu.vn) - Nghị định 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung nguyên tắc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính.

Đánh giá, xếp loại cán bộ bị kỷ luật đảng

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

1- Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp quy định tại (2) dưới đây.

2- Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

3- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Về điều khoản thi hành, Nghị định 48/2023/NĐ-CP nêu rõ, không xem xét lại đối với những trường hợp đã có kết quả xếp loại chất lượng trước ngày 15/9/2023. 

Trường hợp cấp có thẩm quyền thực hiện xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15/9/2023 thì tiếp tục áp dụng quy định của pháp luật tại thời điểm đó để thực hiện.