In bài viết

Nâng cao kỷ luật, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra

08:54 - 12/01/2023

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra.

Nâng cao kỷ luật, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra - Ảnh 1.

Nâng cao kỷ luật, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 5/NQ-CP ngày 9/1/2023, Chính phủ yêu cầu trong năm 2023 các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội; khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 623/UBTVQH15 ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phủ phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra.

Thanh tra Chính phủ khẩn trương tổ chức quán triệt, thi hành Luật Thanh tra năm 2022; sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Thanh tra, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Kiểm toán Nhà nước trong quá trình lập, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kịp thời xử lý các chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán (nếu có).

Vũ Phương Nhi