In bài viết

Định mức giáo viên, giáo vụ, tư vấn học sinh, văn thư, kế toán trong Trường THCS

09:20 - 17/11/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục quy định định mức vị trí việc làm giáo viên, giáo vụ, tư vấn học sinh, văn thư, kế toán,... trong Trường Trung học cơ sở.

Định mức giáo viên, giáo vụ, tư vấn học sinh, văn thư, kế toán trong Trường THCS- Ảnh 1.

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Trong đó, Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong trường trung học cơ sở.

Cụ thể, về định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: Mỗi trường được bố trí 01 hiệu trưởng; số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

 Định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

 Vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở:

Vùng 1: Các xã khu vực II, khu vực III theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ;

Vùng 2: Các xã khu vực I (trừ các phường, thị trấn) theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Vùng 3: Các phường, thị trấn thuộc khu vực I theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các xã, phường, thị trấn còn lại.

 Trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp;

Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2,20 giáo viên/lớp;

 Trường trung học cơ sở sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định, nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 17 học sinh đối với trường thuộc vùng 1 hoặc 20 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 22 học sinh đối với trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 01 giáo viên;

 Ngoài định mức quy định trên, mỗi trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Định mức giáo viên, giáo vụ, tư vấn học sinh, văn thư, kế toán trong Trường THCS- Ảnh 2.

 Vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm: 

Mỗi trường trung học cơ sở được bố trí 01 người.

Vị trí việc làm giáo vụ:

Trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 02 người;

Các trường trung học cơ sở còn lại được bố trí 01 người; (*)

Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm; (**)

 Ngoài định mức quy định tại (*), (**) nêu trên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở có thể hợp đồng thêm người để thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh; căn cứ quy mô, tính chất và điều kiện thực tế, các trường xác định số lượng hợp đồng lao động và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Định mức giáo viên, giáo vụ, tư vấn học sinh, văn thư, kế toán trong Trường THCS- Ảnh 3.

Tư vấn tâm lý cho học sinh Trung học cơ sở

Vị trí việc làm tư vấn học sinh: 

Mỗi trường trung học cơ sở được bố trí 01 người. Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên kiêm nhiệm.

 Vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật:

 Đối với trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở: Cứ 15 học sinh khuyết tật thì được bố trí 01 người;

 Đối với các trường trung học cơ sở có học sinh khuyết tật học hòa nhập: Trường có dưới 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập thì được bố trí 01 người; trường có từ 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập trở lên thì được bố trí tối đa 02 người;

 Trường hợp không bố trí được biên chế thì bố trí hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm.

Định mức giáo viên, giáo vụ, tư vấn học sinh, văn thư, kế toán trong Trường THCS- Ảnh 4.

 Định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chuyên môn dùng chung

 Vị trí việc làm thư viện, quản trị công sở:

 Trường trung học cơ sở có từ 28 lớp trở lên thuộc vùng 3, có từ 19 lớp trở lên thuộc vùng 1 và vùng 2; trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở được bố trí tối đa 02 người; (a)

 Trường trung học cơ sở có từ 27 lớp trở xuống thuộc vùng 3, có từ 18 lớp trở xuống thuộc vùng 1 và vùng 2 được bố trí 01 người; (b)

 Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở căn cứ vào số lượng lớp học, điều kiện thực tế áp dụng định mức theo quy định đối với trường trung học cơ sở tại (a), (b) nêu trên.

Trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí 01 người.

 Vị trí việc làm văn thư, thủ quỹ, kế toán:

 Trường trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở được bố trí tối đa 02 người;

Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở, trường trung học cơ sở có từ 40 lớp trở lên, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở có trên 200 học sinh được hưởng chính sách học sinh bán trú thì được bố trí tối đa 03 người;

 Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì bố trí hợp đồng lao động hoặc kiêm nhiệm. Các trường trung học cơ sở căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Định mức giáo viên, giáo vụ, tư vấn học sinh, văn thư, kế toán trong Trường THCS- Ảnh 5.

Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

Căn cứ quy định của pháp luật; quy mô học sinh, tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, các trường trung học cơ sở xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

 Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.