In bài viết

Đề xuất luật hóa quy định dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên nước

17:21 - 27/09/2022

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Trong đó, Bộ đề xuất bổ sung quy định dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên nước.

Đề xuất luật hóa quy định dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên nước - Ảnh 1.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên nước

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung mới Điều 10 về dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên nước vào dự thảo luật.

Dự thảo nêu rõ, các dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên nước gồm dịch vụ hành chính công về tài nguyên nước, dịch vụ cung cấp, khai thác thông tin về tài nguyên nước và dịch vụ công khác về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên nước được quy định như sau:

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên nước theo quy định của Chính phủ bảo đảm kết nối, liên thông, thuận tiện, đơn giản, an toàn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Các hình thức xác nhận của nhà nước với quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sử dụng tài nguyên nước được thực hiện trên hồ sơ số và xác thực điện tử. Các giao dịch về tài nguyên nước trên môi trường điện tử có tính pháp lý và được pháp luật bảo hộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, tổ chức, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên nước, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, liên thông theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn