In bài viết

Sáp nhập Trung tâm Hội nghị Quốc tế vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương

14:22 - 01/02/2023

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định số 43/QĐ-TTg Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc Văn phòng chính phủ được sáp nhập vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Theo Quyết định, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

2. Hội trường Thống Nhất.

3. Nhà khách La Thành.

4. Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương.

Quyết định cũng nêu rõ: Sáp nhập Trung tâm Hội nghị Quốc tế vào Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương.

Trung tâm Hội nghị Quốc tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm ban hành quyết định cơ cấu tổ chức của 4 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên.