In bài viết

Nơi nào có dư luận, có vấn đề về công tác cán bộ, Ban Tổ chức TW sẽ phối hợp với UBKTW kiểm tra ngay, không để kéo dài

10:26 - 24/09/2022

(Chinhphu.vn) - Công tác cán bộ rất khó, nhưng cần cố gắng hết sức, trách nhiệm chung với Đảng để quy định của Đảng đi vào cuộc sống, được sự đồng lòng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân... Nơi nào có dư luận, có vấn đề phản ánh, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra ngay, không để kéo dài.

'Đảng dứt khoát không buông lỏng công tác cán bộ' - Ảnh 1.

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW.

Như đã đưa, ngày 22/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định 80) và Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về "Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phân tích, làm rõ hơn một số nội dung trong Quy định 80 và Thông báo kết luận 20 của Bộ Chính trị.

Trung ương đã ban hành nhiều văn bản rất quan trọng liên quan đến công tác cán bộ

Đồng chí cho biết, từ Đại hội XIII đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, trong đó có 2 quy định quan trọng yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc, đó là Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trực tiếp liên quan đến công tác cán bộ có các văn bản rất quan trọng gồm:

- Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

- Quy định 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ;

- Quy định 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ;

- Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng";

- Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;

- Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

- Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về "Chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật". 

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, các văn bản này đã tạo sự đồng bộ trong từng khâu của công tác cán bộ, có sự kết nối chặt chẽ, liên tục với nhau. 

Đồng chí đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ đang đảm nhiệm công tác cán bộ phải nghiên cứu, quán triệt, tham mưu hoặc trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm những văn bản này.

Quy định số 80-QĐ/TW: Quy định rất rõ ràng về phân cấp quản lý cán bộ

Làm rõ thêm một số nội dung trong Quy định số 80-QĐ/TW, đồng chí Trương Thị Mai cho biết: Quy định 80 đã quy định rất rõ ràng về phân cấp quản lý cán bộ.

Nội dung quản lý cán bộ được bổ sung đầy đủ hơn, bao gồm không chỉ bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, mà còn cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với cán bộ. Đây là những vấn đề được nghiên cứu, đúc rút từ thực tiễn để đưa vào Quy định cho phù hợp.

Tại Điều 6 của Quy định 80, ngoài thẩm quyền của từng cấp quản lý còn bổ sung thêm cơ chế ủy quyền.

Bên cạnh đó, Quy định 80 còn quy định rõ hơn đối với cán bộ đã thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu mà tham gia lãnh đạo, quản lý các tổ chức có yếu tố nước ngoài, làm chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài…

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, đã có 1 một số nơi vi phạm việc này. Vì vậy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện nghiêm; tiến hành rà soát toàn bộ cán bộ đã thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu thuộc phạm vi quản lý của mình để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, hiện nay đã bổ sung thêm chức danh tương đương để thuận lợi hơn trong công tác cán bộ; không chỉ góp phần cải cách thủ tục hành chính, phù hợp hơn với thực tiễn mà chức danh tương đương còn giúp tăng thêm nguồn cán bộ trong quá trình xem xét, giới thệu để đảm bảo sự đồng bộ với công tác quy hoạch cán bộ.

Về điều kiện thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất 2 năm (nêu trong Quy định 80), đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy định này. Nếu có trường hợp đặc biệt thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhưng không được lạm dụng, tuỳ tiện.

Đặc biệt, khi thực hiện phải được sự đồng thuận của tập thể, nhân dân. Đối với cán bộ trẻ càng phải nghiêm khắc hơn, cân nhắc kỹ và làm đúng theo quy định, tránh dư luận trong nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo, gây mất đoàn kết nội bộ.

"Đối với cán bộ bị kỷ luật, Đảng sẽ nghiêm hơn trong quá trình bổ nhiệm chức vụ cao hơn cho giai đoạn sau khi bị kỷ luật", đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.

'Đảng dứt khoát không buông lỏng công tác cán bộ' - Ảnh 4.

Đồng chí Trương Thị Mai: "Đảng dứt khoát không buông lỏng công tác cán bộ". Ảnh Tạp chí Xây dựng Đảng

Về quy trình bổ nhiệm, Quy định 105 qua thực tiễn thực hiện đã khắc phục sự áp đặt, tuỳ tiện, lạm dụng của người đứng đầu. Với Quy định 80, quy trình bổ nhiệm được bổ sung làm rõ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, hài hòa giữa người đứng đầu, tập thể lãnh đạo và cơ quan, tổ chức. Nội dung của nguyên tắc tập trung, dân chủ được thể hiện rất rõ trong 5 bước này.

"Đảng dứt khoát không buông lỏng công tác cán bộ", đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật: Vấn đề mới, khó, nhưng không thể không làm

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, thực hiện Thông báo kết luận 20 cần gắn với Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị về từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu kỹ 3 điều 5, 6, 7 của Quy định để thực hiện cho nghiêm. 

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa Quy định 80, Thông báo kết luận 20 và Hướng dẫn số 21 ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về "Điểm 3, Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật" để thực hiện nghiêm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những vướng mắc, vì đây là việc mới, việc khó, nên đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, trao đổi, thống nhất để cùng thực hiện cho tốt.

"Đây là những vấn đề mới, khó nhưng không thể không làm. Kết quả thực hiện góp phần khẳng định niềm tin của Nhân dân với Đảng", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Nơi nào có dư luận, có vấn đề phản ánh, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với UBKT Trung ương kiểm tra ngay, không để kéo dài

Liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Đến ngày 21/9/2022, đã có 48/120 cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị (gồm 14 cơ quan Trung ương, 34 tỉnh ủy, thành ủy đã gửi văn bản về Ban Tổ chức Trung ương để phê duyệt quy hoạch cán bộ.

Còn 72/120 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa tiến hành rà soát quy hoạch cán bộ, đề nghị hết sức khẩn trương gửi về Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị.

"Đề nghị tất cả các đồng chí khắc phục tình trạng bổ nhiệm xong vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước.

Khắc phục tình trạng làm liều, tùy tiện, dùng ảnh hưởng của mình đưa người thân, người nhà, người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào các vị trí lãnh đạo, quản lý không đúng quy định của Đảng, tạo dư luận không tốt, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng".

"Công tác cán bộ rất khó, nhưng cần cố gắng hết sức, trách nhiệm chung với Đảng để quy định của Đảng đi vào cuộc sống, được sự đồng lòng, đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân... 

Nơi nào có dư luận, có vấn đề phản ánh, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra ngay, không để kéo dài", đồng chí Trương Thị Mai khẳng định.