In bài viết

Chỉ tiêu tuyển sinh nữ của các trường công an năm 2023

11:38 - 01/04/2023

(Chinhphu.vn) - Năm 2023, Học viện An ninh dự kiến tuyển 39 chỉ tiêu nữ, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 53 chỉ tiêu nữ, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 42 chỉ tiêu nữ;...

Kỳ thi tuyển sinh năm 2023 của các trường công an vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh như các năm trước gồm 3 phương thức tuyển sinh:

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.


Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an năm 2023 - Ảnh 1.

Năm 2023, Học viện An ninh dự kiến tuyển 390 chỉ tiêu, trong đó có 39 chỉ tiêu nữ

Học viện An ninh

Năm 2023, Học viện An ninh dự kiến tuyển 390 chỉ tiêu, trong đó có 39 chỉ tiêu nữ.

Các ngành tuyển nữ năm 2023 của học viện cụ thể như sau: tuyển 1 chỉ tiêu nữ cho ngành Nghiệp vụ an ninh cho mỗi vùng gồm vùng 1, vùng 2, vùng 3 đối với phương thức 1; 1 chỉ tiêu nữ ở mỗi vùng gồm vùng 1, vùng 2, vùng 3 với phương thức 2. Đối với phương thức 3, học viện dự kiến tuyển 9 chỉ tiêu nữ ở vùng 1, 8 thí sinh nữ ở vùng 2, 4 thí sinh nữ ở vùng 3 và 2 thí sinh nữ ở vùng 8.

Với ngành An toàn thông tin, học viện dự kiến tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc và 1 thí sinh nữ ở phía Nam cho phương thức 1; 1 thí sinh nữ ở phía Bắc và 1 thí sinh nữ ở phía Nam cho phương thức 2; 3 thí sinh nữ ở phía Bắc và 3 thí sinh nữ ở phía Nam cho phương thức 3.

Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an năm 2023 - Ảnh 2.

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 53 chỉ tiêu nữ.

Học viện Cảnh sát nhân dân

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát, trong đó có 53 chỉ tiêu nữ.

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh chỉ tiêu nữ cho nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát như sau: phương thức 1 - 2 thí sinh vùng 1, 2 thí sinh vùng 2 và 1 thí sinh vùng 3; phương thức 2: 2 thí sinh vùng 1, 2 thí sinh vùng 2 và 1 thí sinh vùng 3; phương thức 3: 17 thí sinh vùng 1, 16 thí sinh vùng 2, 8 thí sinh vùng 3 và 2 thí sinh vùng 8.

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Học viện tuyển sinh chỉ tiêu nữ cho nhóm ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước như sau:

Phương thức 1: 1 thí sinh nữ phía Bắc, 1 thí sinh nữ phía Nam; phương thức 2: 1 thí sinh nữ phía Bắc, 1 thí sinh nữ phía Nam; phương thức 3: 3 thí sinh nữ phía Bắc, 3 thí sinh nữ phía Nam.

Trường Đại học An ninh nhân dân

Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển 260 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh.

Ngành nghiệp vụ An ninh tuyển sinh nữ năm 2023 như sau: Phương thức 1: 1 thí sinh nữ vùng 4, 1 thí sinh nữ vùng 5, 1 thí sinh vùng 6, 1 thí sinh vùng 7; phương thức 2: 1 thí sinh nữ vùng 4, 1 thí sinh nữ vùng 5, 1 thí sinh vùng 6, 1 thí sinh vùng 7; phương thức 3: 3 thí sinh nữ vùng 4, 2 thí sinh vùng 5, 6 thí sinh vùng 6, 5 thí sinh nữ vùng 7 và 2 thí sinh vùng 8.

Chỉ tiêu tuyển sinh nữ công an của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 420 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, trong đó có 42 chỉ tiêu nữ.

Chỉ tiêu tuyển nữ năm 2023 dự kiến như sau: Đối với phương thức 1, trường tuyển mỗi vùng 1 chỉ tiêu gồm các vùng 4, 5, 6, 7. Tương tự ở phương thức 2, trường tuyển mỗi vùng 4, 5, 6, 7 một chỉ tiêu nữ.

Trường dành khá nhiều chỉ tiêu nữ cho phương thức 3, cụ thể: 6 chỉ tiêu cho vùng 4, 3 chỉ tiêu nữ cho vùng 5, 12 chỉ tiêu nữ cho vùng 6, 11 chỉ tiêu cho vùng 7 và 2 chỉ tiêu nữ cho vùng 8.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trường tuyển sinh nữ năm 2023 cả ở phía Bắc và phía Nam. Tuy nhiên số chỉ tiêu khá ít.

Với phương thức 1, trường tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; phương thức 2: tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; phương thức 3: tuyển 3 thí sinh nữ ở phía Bắc, 3 thí sinh nữ ở phía Nam.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Năm 2023, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân dự kiến tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Kỹ thuật –Hậu cần.

Với phương thức 1, trường tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; với phương thức 2, trường tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; với phương thức 3, trường tuyển 3 thí sinh nữ ở phía Bắc, 3 thí sinh nữ ở phía Nam.

Học viện Quốc tế

Học viện Quốc tế tuyển 50 chỉ tiêu đào tạo ngành ngôn ngữ Anh (30 chỉ tiêu) và ngôn ngữ Trung Quốc (20 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu tuyển sinh nữ cụ thể cho ngành Ngôn ngữ Anh phương thức 1 là 4, phương thức 2 là 4 chỉ tiêu và phương thức 3 là 7 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh nữ cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc phương thức 1 là 3 chỉ tiêu, phương thức 2 là 3 chỉ tiêu và phương thức 3 là 4 chỉ tiêu.

Các ngành Công an tuyển nữ khối C năm 2023 gồm có:

Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh (C03) – Học viện An ninh Nhân dân; nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát (C03) – Học viện Cảnh sát Nhân dân; nhóm ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (C00, C03) – Học viện Chính trị Công an Nhân dân; nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh (C03) – ĐH An ninh Nhân dân, nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát (C03) – ĐH Cảnh sát Nhân dân.

Các ngành Công an tuyển nữ khối D năm 2023 gồm có:

Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh (D01) – Học viện An ninh Nhân dân, nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát (D01) – Học viện Cảnh sát Nhân dân, nhóm ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (D01) – Học viện Chính trị Công an Nhân dân, nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh (D01) – ĐH An ninh Nhân dân, nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát (D01) – ĐH Cảnh sát Nhân dân, Ngôn ngữ Anh (D01) – Học viện Quốc tế, Ngôn ngữ Trung Quốc (D01, D04) – Học viện Quốc tế.

Trừ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – Học viện Quốc tế và ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) – Học viện An ninh nhân dân, các ngành còn lại của 8 trường Công an đều tuyển nữ khối A năm 2023.
Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an, quân đội năm 2023 - Ảnh 3.
Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an, quân đội năm 2023 - Ảnh 4.
Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an, quân đội năm 2023 - Ảnh 5.
Chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ của các trường công an, quân đội năm 2023 - Ảnh 6.