In bài viết

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nên được ưu tiên cho các khu vực yếu thế

16:17 - 15/02/2024

(Chinhphu.vn) - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đánh giá tác động kỹ các chính sách để tăng tính thuyết phục của Đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nên được ưu tiên cho các khu vực yếu thế, các ngành nghề cần khuyến khích phát triển, đổi mới, sáng tạo.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 22/NQ-CP phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024.

Trong đó, về nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Chính phủ đánh giá cao Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan lập Đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thống nhất với mục tiêu xây dựng Luật để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về cải cách hệ thống chính sách thuế nói chung, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng.

Đáp ứng các yêu cầu từ thực tiễn, yêu cầu phát triển mới của nền kinh tế, góp phần cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng an toàn và bền vững; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, công bằng; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế.

Cơ bản thống nhất 07 chính sách tại Đề nghị xây dựng Luật, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Chính phủ, ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu sau:

- Tiếp thu tối đa ý kiến của Chính phủ và các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ lập Đề nghị xây dựng Luật, đặc biệt các ý kiến của Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Thông tin về Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Rà soát kỹ các Chính sách để bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước an toàn và bền vững, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng hiện nay.

- Đánh giá tác động kỹ các chính sách để tăng tính thuyết phục của Đề nghị xây dựng Luật; các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nên được ưu tiên cho các khu vực yếu thế, các ngành nghề cần khuyến khích phát triển, đổi mới, sáng tạo nhằm tạo thuận lợi, công bằng cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia vào môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm tính minh bạch, tránh trục lợi chính sách trong quá trình triển khai.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Thành viên Chính phủ; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật; gửi Bộ Tư pháp để đưa vào Đề nghị của Chính phủ bổ sung Chương trình xây dựng luật năm 2024 của Quốc hội Khóa XV, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo việc hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật này.