In bài viết

Bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

13:25 - 10/01/2023

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung 1 mục mới (mục 3, từ Điều 24 đến Điều 26) quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai.

Bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai - Ảnh 1.

Cụ thể, theo dự thảo, đối với đất đai, công dân có quyền:

1- Tham gia xây dựng chính sách pháp luật về đất đai theo quy định của pháp luật.

2- Tham gia góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3- Tham gia góp ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4- Giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về đất đai.

5- Tham gia quản lý nhà nước, thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất đai.

6- Quyền về bình đẳng, bình đẳng giới trong quản lý, sử dụng đất đai.

7- Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; tham gia đấu thầu dự án có sử dụng đất; đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

8- Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất; mua, bán, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

9- Thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Quyền tiếp cận thông tin đất đai

Theo dự thảo, công dân được quyền tiếp cận các thông tin đất đai sau đây:

1- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; kết quả thống kê, kiểm kê đất đai; bảng giá đất đã được công bố; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

2- Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

3- Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

4- Việc tiếp cận thông tin đất đai theo quy định của Luật này và pháp luật về tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ nghĩa vụ của công dân đối với quản lý, sử dụng đất đai: Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai; tham gia góp ý, giám sát, phản biện xã hội trong việc hoàn thiện và thực thi chính sách, pháp luật về đất đai; giữ gìn, bảo vệ và phát triển tài nguyên đất; tôn trọng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.